Välj en sida

Svensk sjukvård är fantastisk. Varje dag gör anställda inom vården och omsorgen stora insatser för att rädda liv och vårda sjuka och skadade människor. Alla i hela länet ska få tillgång till vård av hög kvalitet. Så är det inte idag.

Att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska vara högsta prioritet inom regionen, men också att öka tillgången till stöd för personer som lider av psykisk ohälsa

Nästan en av fem lider av psykisk ohälsa. Många av dessa är kvinnor och/eller unga. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. För att minska den psykiska ohälsan måste det förebyggande arbetet öka och insatser sättas in i ett tidigt skede. Samverkan behövs mellan vård, skola och omsorg.

För att utreda och behandla de som lider av psykisk sjukdom måste köerna till den psykiatriska vården bort. För att öka tryggheten måste vården bli mer tillgänglig och komma närmare människor.

Allt fler barn och unga uppger att de lider av psykisk ohälsa. Samtidigt finns stora brister i tillgängligheten till stöd för barn och unga som mår dåligt. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har tredubblats under den föregående mandatperioden och endast tre landsting nådde 2017 upp till vårdgarantins mål. Att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska vara högsta prioritet inom regionen, men också att öka tillgången till stöd för personer som lider av psykisk ohälsa. Det innebär att vi måste satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp.

Den som lider av psykisk ohälsa måste få bättre tillgång till snabb samtalshjälp. Detta förutsätter ökad tillgänglighet i primärvården i hela länet. I både England och Norge har man arbetat framgångsrikt genom att öka tillgången till stöd vid vanliga psykiska tillstånd såsom ångest och depression.

Den som är i behov av hjälp ska snabbt kunna få ett första samtal och bedömning av vilken typ av stöd man behöver få. För personer med lindriga symptom kan online-sessioner vara tillräckliga, medan människor med större behov slussas vidare till rätt vårdnivå.

I dag fungerar elevhälsan väldigt olika beroende på vilken skola barnet går på, men genom att ge regionen i uppgift att se till att det finns rätt kompetens i elevhälsan, oavsett skola, kan vi skapa en mer jämlik vård

Centerpartiet vill ta ett samlat grepp för att nå alla barn, genom att regionen får ett samlat huvudansvar för barnens hälsa. Det handlar om att se till att samhället kan följa dessa barn från mammas mage till 25-årsåldern. Från besöken på mödravården och BVC, till elevhälsan och ungdomsmottagningarna. På detta sätt får regionen ansvaret att samordna insatserna kring barns och ungas hälsa, med en sammanhållen journalföring som följer barnet genom uppväxten.

Det handlar också att om att stärka elevhälsan, som finns på alla skolor i länet och har förutsättningar att nå ut till alla barn. I dag fungerar elevhälsan väldigt olika beroende på vilken skola barnet går på, men genom att ge regionen i uppgift att se till att det finns rätt kompetens i elevhälsan, oavsett skola, kan vi skapa en mer jämlik vård.

Öka tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin och säkerställa att barn och unga får psykiatrisk vård snabbare än idag.

Eva-Lena Hellmark
ersättare Regionfullmäktige (C)

 

Insändare införd i Upplands Nyheter Fredag den 23 november 2018